หน้าแรก ติดต่อเรา ยินดีต้อนรับค่ะ เข้าระบบ    สมัครสมาชิก    กระดานข่าว    ดาวน์โหลด

Main Menu


icon_home.gif หน้าแรก

som_themes.gif ข้อมูลโรงพยาบาล
tree-T.gif ประวัติ
tree-T.gif วิสัยทัศน์
tree-T.gif ผังองค์กร
tree-L.gif ข้อมูลทั่วไป

icon_members.gif งานคุณภาพ
tree-T.gif HA
tree-T.gif HPH
tree-T.gif บริการข้อมูลมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif KM
tree-T.gif 5 ส
tree-T.gif ระเบียบปฏิบัติ
tree-T.gif QA
tree-T.gif วาระประชุม+บันทึกการประชุม
tree-T.gif IC
tree-T.gif ส่งงาน HA (CQI 12 กิจกรรม)
tree-L.gif ศูนย์บริการสถิติและข้อมูล

icon_home.gif กลุ่มงาน
tree-T.gif กลุ่มบริการทางการแพทย์
tree-T.gif กลุ่มการพยาบาล 2
tree-T.gif กลุ่มงานบริหาร 6
tree-T.gif กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 5
tree-T.gif กลุ่มงานสนับสนุน 8
tree-T.gif กลุ่มงานเภสัชกรรม 7
tree-T.gif กลุ่มงานเทคนิคบริการ 3
tree-T.gif กลุ่มงานเวชปกฺบัติ 4
tree-T.gif งานทันตกรรม 10
tree-T.gif งานแพทย์แผนไทย 13
tree-T.gif งานเรียกเก็บ 9
tree-L.gif งานสารสนเทศ 15

icon_poll.gif Link ภายนอก
tree-T.gif รายงาน18 รายงาน 12
tree-T.gif ข้อมูล E-CLAIM
tree-T.gif ข้อมูล op_claim
tree-T.gif ตรวจสอบสิทธิ สปสช.
tree-T.gif ตรวจสอบจ่ายตรง
tree-T.gif สสจ.นครพนม
tree-T.gif ระบบงานสารบรรณ
tree-T.gif คลัง DM/HT
tree-T.gif ระบบฐานข้อมูลคนพิการ
tree-T.gif eletterเขต8
tree-T.gif ระบบคัดกรองสุขภาพเด็กแรกเกิดมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif Long Term Careมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif CocKpit NKPมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif แหล่งความรู้เกี่ยวกับHAมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif ตรวจสอบ 43 แฟ้มรายวัน
tree-T.gif รายงานฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการมีข้อมูลใหม่ !
tree-L.gif ติดตามเงินจัดสรรกองทุนมีข้อมูลใหม่ !

som_downloads.gif ระบบงานที่สำคัญ
tree-T.gif การจัดการความรู้
tree-T.gif รายงานความเสี่ยง
tree-T.gif ลงผลงาน P4P หน่วยงาน
tree-T.gif ระบบข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาลเรณูนครมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif งานพัฒนาคุณภาพ
tree-T.gif ระบบบริหารจัดการโครงการ57
tree-T.gif ระบบบริหารจัดการโครงการ58
tree-T.gif ระบบบริหารจัดการโครงการ59มีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif ระบบรายงานผู้ป่วยนอก
tree-T.gif ระบบรายงานผยู้ป่วยใน
tree-T.gif ระบบบันทึกงาน IC
tree-T.gif ระบบบันทึกผู้ป่วยงานER
tree-T.gif ระบบข้อมูลพื้นฐานบุคลากร
tree-T.gif เอกสารเวชระเบียนลับมีข้อมูลใหม่ !
tree-T.gif ระบบบริหารแผนงาน.รพ.เรณูนครมีข้อมูลใหม่ !
tree-L.gif คปสอ.

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
Bookmark

ตู้ Locker ของ : :การพยาบาล
id
หัวข้อข่าว
วันที่รับฝาก
ผู้ฝาก
ดำเนินการ
23636
ระเบียบวาระการประชุม กกบ. 5/6/58(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
12063
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
24719
แจ้งแผนการเยี่ยมโรงพยาบาล(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24753
ระเบียบวาระการประชุม กกบ. 6/8/58(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24767
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
24186
ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรค(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24033
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุและ จนท.พัสดุ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24432
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
21015
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13343
ส่งคำสั่งการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดนคพน(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
22383
ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
18489
ขอเชิญเข้ารับการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ และคลินิก(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
14701
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครพ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
24492
ขอความร่วมมือรณรงค์การแต่งกายในการปฎิบัติราชการ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
22438
การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
15071
การให้ความสะดวกแก่ผูรับบริการ งานศิลปหัตถกรรมนัก(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12680
หนังสือราชการ บันทึกข้อความ งานอุบัติเหตูฉุกเฉิน(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
24933
RIsk profileหน่วยงาน(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สิทธิพงษ์
22582
ฟอร์มรายงานการอบรม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
พี่ตุ้ม
13801
ตัวชี้วัดของผู้ป่วยนอก(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
นวพร
12284
ข้อมูลสถิติ รพ. เอกสารตอบ SA2011รับการAccredit(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
นิภาพัฒน์
24481
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
22727
กำหนดการเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.และ คปสอ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24383
การเตรียมความพร้อมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 1(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
14485
ขอส่งใบเสร็จรับเงิน(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
23038
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
20877
แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอและตำบล ปี ๒๕๕๘(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
23784
ขอส่งสำเนาหนังสือ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24580
การจัดกิจกรรม Bike for mom(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24821
ขอส่งสำเนาหนังสือ(คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
16784
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13713
ตัวอย่างการเขียน Abstrsct(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
ทิพย์ตะวัน
17375
การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุ๙ เป้าหมายระดับ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
22186
แผนนิเทศกลุ่มการ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
ภัทราวรรณ แก่นจันทร์
14320
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
20702
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
24000
CQIรอบที่2/2558(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
นิภาพัฒน์
23744
ระยะเวลาการปฎิบัติงานของแพทย์(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
23281
เชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
22554
สรุปผลการประชุมHAในการประชุม กกบ 16 มี.ค.2558(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
นิภาพัฒน์
24711
การตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2558 เรณู(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
22666
กำหนดการเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.และคปสอ.ติดดาว(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
14682
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กล(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
20372
คำสั่งการมอบอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรณูนคร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
18638
ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่องปรับระดับชั้นและแต่งตั้งลูกจ้(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
24093
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
21790
ขอเชิญอบรมภาคปฏิบัติการคลอดติดไหล่/การคลอดท่าก้น(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
17276
ขอเชิญชวนสั่งซื้อเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนคร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13181
ประเมินตนเองรอบ 2 ปี 2556(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
วิรัช
23589
file SA2011ที่ส่ง สรพ 11.3.2558(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
นิภาพัฒน์
24410
flow เมื่อเครื่องมือชำรุด/ไม่พร้อมใช้(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
กานต์นภ-ัส
16795
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขขอลาอุปสมบท(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
14257
ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลผู้บริหาร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
19682
ขอเชิญประชุม คปสอ.(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
15507
ระเบียบวาระการประชุม กกบ.(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
23752
ประกาศ ขอเชิญ จนท.ร่วมกิจกรรมประกวดโลโก้(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เนตรชนก
23307
ระเบียบวาระ กกบ.(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
16766
ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลงานอนามัยแม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
22106
การจัดหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันจักรยานทางไกลนานา(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
16732
สถานะการเงินการคลังของรพเรณูนคร ณ 28กพ57(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
ปุ๋ย รพเรณูนคร
23808
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ นางมาลินี ชอบจิตร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24993
ขอเชิญประชุมวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
23682
แจ้งมาตรการแก้ไขปัญหาโรงพยาบาลที่มีค่าใช้จ่าย(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
22080
ส่งสำเนาคำสั่ง นางภัทรียา ล้มรส(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
14549
แผนการใช้เงิน ปี57(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
หัวหน้าพยาบาล
14322
ตัวชี้วัดของผู้ป่วยนอก(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
นวพร
18438
เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
23839
ขอความอนุเคราะห์กล่องรับเงินบริจาค(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
23620
ขอเชิญคณะกรรมการประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
20121
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ(CPG)แม่(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
21784
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความร้และทั(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16566
ขอเชิญประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน ER/EMS คุณภาพ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
26679
คำสั่งแต่งตั้ง 59(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
26680
คำสั่งแต่งตั้ง 59(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
13748
ส่งงานคืนจิน(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
พี่ตุ้ม
26663
คำสั่งแต่งตั้ง HA ปี 2558(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
นิภาพัฒน์
24663
ส่งสำเนาหนังสือ (ผลการประเมินตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
17847
การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
24510
การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
20158
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HA (มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
21060
แผนจ่ายกลางและซักฟอกปี58ค่ะ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
ภาณินนุช เณธิชัย
22394
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
12808
ส่งเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการโรคหัวใจ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13013
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการคลินิกเพื่อนใจวัย(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
กล่มงานสนับสนุนฯ
19217
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านคุณธรรมจริยธร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
24370
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24437
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24066
sepsis ipdมีค58(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
ทิพย์สุดา
21047
ยุทธศาสตร์กลุ่มการ ทุกหน่วยงานที่ที่จะทำรูปเล่ม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
ภัทราวรรณ
22784
risk profile ENV(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
กานต์นภัส
12079
ขอข้อมูลประกอบการตรวจราชการ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
23552
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโรงพยาบาลคุณธรรม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
21938
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
16753
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
22519
ระเบียบวาระการประชุม กกบ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
21683
ตัวชี้วัดกลุ่มการ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
ภัทราวรรณ แก่นจันทร์
22038
การบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
23908
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
19183
เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
14693
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
19348
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
23074
ขอความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงาน(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
18454
ขอส่งรายชื่อแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
21780
แนวทางการเบิกจ่าย Refer 58(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
กิติพา สิงห์คะ
24668
การเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับปัญหาภัยแล้ง(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24478
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
21214
ขอเชิญร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
24891
เอกสารระบบยา(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
ภญ.จิตรประภา สอนสุภาพ
17808
จัดบริการร่วมกิจกรรมสร้างความสุขให้ประชาชนเพื่อ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
17927
power point Service Profile+3P+ตัวอย่างX-Ray5หน้า(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
นิภาพัฒน์
17825
ถึง บุคลากร R2R ทุกท่าน..(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
ทิพย์ตะวัน
23244
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
23934
กรุณาส่งแบบประเมินสุขภาวะองค์กร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
ทิพย์ตะวัน
22094
ประเมินQA(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
ภัทราวรรณ แก่นจันทร์
23555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ รพ.คุณธรร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
13139
ขอส่งสำเนาหนังสื เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนปร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
19318
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
17478
ขอเชิญประชุมวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
22082
ขอเชิญเป็นวิทยากร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
23302
ส่งระเบียบปฏิบัติ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภัตรา ยอดมงคล
16554
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดู(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
24791
สรุปผลการพิจารณาประเด็นทางกฎหมาย(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
14853
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
24857
แบบ ฉ้ำแาสรหะ รอบ2 ปี2558(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
วิรัช
15467
เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
25059
แบบฟอร์มทบทวน 13 boxส่งการบ้าน สรพ.(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
นิภาพัฒน์
19819
แจ้งรายชื่อผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี (มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
21233
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
24364
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ Service plan ER/EMS(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
22191
แผนผัง(ฝากให้น้องแตนค่ะ)(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
พี่อ้อน
24452
ติดตามการดำเนินงานตามข้อสรุปการประชุม (มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
23728
เชิญประชุม คปสอ. วาระการประชุม รายงานการประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
วิรัช
24114
การดำเนินการในระหว่างรอการพิจารณาประเด็นทางกฎหมาย(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24007
การเตรียมความพร้อม รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
23860
ส่งรายชื่อและคะแนนของผู้สมัครเข้าศึกษา(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
15012
รายงานผลการประเมินและสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เนตรชนก ผลโยญ
20732
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
24049
ขออนุญาตส่งผู้เข้ารับอบรมหลักสูตร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
21787
ตอบรับหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรองกระบวน(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
22879
ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินการประกันคุณภาพการพยาบา(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
23497
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมแพทย์(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24852
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
23477
ส่งแบบรายงานความดี(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
ทิพย์ตะวัน
12614
copd.opd(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
พรทิพา อัตติยะ
24534
Flowการจัดการเมื่อไฟดับ,กล้องวงจรปิด,เครื่องมือชำร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
นิภาพัฒน์
21978
การดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมแความโปร่งใส(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24462
ตัวอย่างคำถามHA+สรุปการติวหน่วยงาน(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
นิภาพัฒน์
22646
ขอส่งสำเนาหนังสือ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24570
การตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2558(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
12812
ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
22890
ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้ารับการ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
23027
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
23317
ขอส่งสำเนาหนังสือ (เชิญชวนบริจาคเงินช่วยเนปาล)(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
21382
profile HAแก้ไขใหม่ ให้ใช้ตัวนี้ค่ะ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
นิภาพัฒน์
24631
ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
24936
RIsk profileหน่วยงาน(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
คาวา
24434
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชการ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
23358
เชิญประชุมวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
21770
ขอเชิญคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
ธุรการ
26206
ความเสี่ยงERไตรมาตร4(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
จินตนาER
26216
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
26320
การเพิ่มค่าจ้าง พกส.(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
26188
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ(มีไฟล์แนบ)
1/-1/2558
สุภาวดี นวลตา
17796
แจ้งแผนการตรวจประเมินยุทธศาสตร์รอบที่ ๒/๒๕๕๗(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
20335
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
22825
Risk profile OR 57-58(1+2)(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2558
กานต์นภัส
23330
แบบฟอร์มประเมิน OP IP WHO(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2558
นิภาพัฒน์
22817
แจ้งเลื่อนการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2558
สุภาวดี นวลตา
23530
case ทบทวนผู้ป่วยในเดือนเมษายน58(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2558
ทิพย์สุดา
17582
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
18226
ถึงสมาชิก R2R เพื่อทราบ(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
ทิพย์ตะวัน
16895
การจัดส่งรายงานการวางระบบควบคุมภายใน(ปย.)(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16966
การดูแลประชาชนที่ถูกปลดสิทธิจากระบบหลักประกันสุขภา(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16986
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม(เพ่มเติม)(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
17067
แจ้งกำหนดการประเมิน คลินิก NCD คุณภาพ(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
17024
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมศุกร์หรรษา(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
ทิพย์ตะวัน ถิตย์เรือง
14507
โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีร่นใหม่ กองทุนพัฒนาบทบาท(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
18279
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้วย(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16938
ตัวอย่างแบบโครงร่างวิจัย R2R(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
18327
ตรวจสอบสุขภาพประจำปี(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
18165
ขอให้รายงานข้อมูลเชิงคุณภาพตามแบบรายงานการตรวจราช(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16297
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการER/EMS(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16964
ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาล(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
17899
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานลดต้นทุน-ซื้อร่วมเวชภัณฑ์(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
17987
ขออนุญาตให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าฝึกปฏิบัติงาน(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
18034
ขอข้อมูลการลดระยะเวลารอคอย(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
18071
ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
17595
ขอความร่วมมือในการจัดทำแผนแก้ไข ยุทธ รอบ1 ปี57(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
วิรัช
16803
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแล(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16059
ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
15083
กรอบิตรากำลังของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระ(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
15680
การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการและขนส่งสิ่ง(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
15627
ขอประสานทีมต้อนรับ(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16580
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการป้องกัน(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
14967
สรุปความพึงพอใจหน่วยงาน/รพ.ปี2556(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
นิภาพัฒน์
16158
สรุปการประชุมครั้งที่3/57 ทีมเครื่องมือ(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
กานต์นภัส
16254
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้วยกระบวน(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16202
ระเบียบวาระการประชุม กกบ. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
15142
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
15139
ขอเชิญแพทย์พยาบาลสหวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
15223
การจัดสรรจำนวนโควตาแหล่งฝึก(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
14509
ขอให้ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและ(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
7635
ตารางประเด็นยุทธ(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2558
วิรัช
13310
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
ทิพย์ตะวัน
20282
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับร(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
17010
ขอความอนุเคราะห์รถและหน่วยปฐมพยาบาล(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
21687
เพิ่มเติมเรื่องความรู้ด้านการเขียนโครงการ(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
เนตรชนก ผลโยญ
14660
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ Service Plan ER/EMS (มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
22461
ผลการนิเทศทางการพยาบาล ห้องผ่าตัด(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
นิภาพัฒน์
20220
แบบสำรวจข้อมูลของเสียอันตราย(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
22387
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
สุภาวดี นวลตา
15418
ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
22193
ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการฝึกซ้อมแผนเตรียม(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
สุภาวดี นวลตา
12396
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจำหน่ายเข็มกลัด วันอานั(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
22372
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
สุภาวดี นวลตา
22218
ซักซ้อมควาเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงาน(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
สุภาวดี นวลตา
22353
ข้อให้หน่วยงานส่งงาน ทีมRM(มีไฟล์แนบ)
4/-0/2558
15706
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการประชุมใหญ่สามั(มีไฟล์แนบ)
3/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
22010
ขอเชิญประชุม โดยส่งรายชื่อภายใน 12 มี.ค. 58(มีไฟล์แนบ)
3/-0/2558
เดชวัฒน์
15001
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่องสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ(มีไฟล์แนบ)
3/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
20790
แต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ออกปฏิบัติหน้าที่(มีไฟล์แนบ)
3/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13956
ห้องพักที่ห้วยเดียก(มีไฟล์แนบ)
3/-0/2558
ทิพย์ตะวัน
18273
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานคุณภาพการให้บริกา(มีไฟล์แนบ)
3/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
19975
ร่างแผนยุทธ์ศาสตร์ goal 1 (มีไฟล์แนบ)
3/-0/2558
นิภาพัฒน์
15307
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัต(มีไฟล์แนบ)
3/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12434
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
3/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12502
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
3/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16033
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมฯ(มีไฟล์แนบ)
3/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13033
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการ(มีไฟล์แนบ)
3/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
18462
ตัวอย่างการเขียนการบ้าน R2R ส่งอาจารย์สุพัฒน์(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
ทิพย์ตะวัน
21733
แนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วย ปี ๒๕๕๘(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
กิติพา สิงห์คะ
18939
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
21427
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพข้าราชการ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
15725
แจ้งกำหนดวันอบรมพยาบาลผู้ประสานงานการลงทะเบียนข้อ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16270
ส่งสำเนาคำสั่ง และเชิญประชุมการพัฒนาเครือข่ายห้อง(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
14675
เชิญประชุมวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16396
การจัดบริการการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมการออกหน่วยแพทย์(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
8041
ความเสี่ยงในหน่วยงาน Ward 1(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
Yupawadee
21612
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เนตรชนก ผลโยญ
12600
ขอเชิญประชุมโครงการ การประชุมปริกำเนิดสัญจร เรื่อง(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16675
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน คนละ ๑ บาท(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13257
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12700
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16148
ผลการจัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12989
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
18028
ขอเชิญบุคลากรนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
20754
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
18614
ขอความร่วมในการตอบแบบสอบถาม(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
วิรัช
17635
pt.HD(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
มาลินี ชอบจิตร
13930
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
19364
ส่งผลประเมินKPI IC ปี 57 รอบที่ 2 Goal 1ค่ะ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
ภาณินนุช เณธิชัย
18075
แนวทางการเขียน “นวัตกรรม ผลงานเด่น Best Practice”(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
ทิพย์ตะวัน
15174
ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12904
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สายด่วนฉุกเฉิน ๑๖๖๘บ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
15421
กำชับการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาของแพทย์(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
20629
แผนมิใช่ยากลุ่มการ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
สิทธิพงษ์
13610
ขอเชิญประชุมตรวจคัดกรองการรักษาผู้ป่วยเบาหวานเข้า(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12997
ไตเทียมส่งตัวชี้วัดหน่วยงาน ก.ค.56(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
มาลินี ชอบจิตร
15187
ขอให้แจ้งข้าราชการไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
20550
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งกา(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
17683
ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
15714
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาสาธารณสุข (มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
20514
ประเมินสมรรถนะตามสายงานปี2558(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
ทิพย์ตะวัน
15566
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
17558
ขอความร่วมมือในการจัดทำผลงานทางวิชาการ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
ทิพย์ตะวัน ถิตย์เรือง
14919
ชี้แจงการรายงานเอกสารการเข้าร่วมอบรม(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
ทิพย์ตะวัน
12859
โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่จังหวัดนครพนม(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
21348
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการ(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
14989
ไตเทียมส่งความพึงพอใจพยาบาล ก.ย.56(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
มาลินี ชอบจิตร
17220
ส่งเอกสารสรุปผลการตรวจประเมินยุทธศาสตร์ รอบที่ ๑ (มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
21475
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การประชุมสามัญประจำปี(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
21509
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร(มีไฟล์แนบ)
2/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16146
ส่งความพึงพอใจจ่ายกลาง/ซักฟอกเดือน ม.ค.57(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
ภาณินนุช เณธิชัย
17230
ขยายเวลาในการเก็บข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาลปี ๒๕๕๗(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13230
ขอรับการสนับสนุนวิทยากร(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
19342
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการณรงค์ให้วัคซีน dt และ(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
20932
2-WP-IC-005 สวนปัสสาวะ(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
ภาณินนุช เณธิชัย
16322
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ (มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
20899
ขอเชิญประชุมประจำเดือน(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
18804
ส่งสำเนาคำสั่ง เลื่อนข้าราชการ(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
15335
ขอส่งสรุปเกณฑ์คุณภาพบริการ หน่วยบริการรับส่งต่อ ปี(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12335
การประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระท(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
17096
ขอส่งสิ่งที่งานบัญชีต้องการจากพัสดุในจุดต่างๆของรพ(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
ปุ๋ย รพเรณูนคร
13696
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมR2R&CQI(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
ทิพย์ตะวัน
17528
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
20944
รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มการ(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
ภัทราวรรณ
18571
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและประกันส(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
14778
แบบประเมินภาวะสุขภาพ ปี 57(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
นุชจนาถ สิงห์งอย
16072
ขอให้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชู(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
21092
profile HA 1.1 หน่วยงาน แก้ไข(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
หมอโอ๋
21067
ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนา(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13981
ตัวชี้วัด HA ไตเทียม สค.56(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
มาลินี ชอบจิตร
20851
สรุปวาระการประชุมทีมENVครั้งที่1.58(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
15364
ส่งความพึงพอใจจ่ายกลางและซักฟอก พ.ย.56(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
ภาณินนุช เณธิชัย
20285
ส่งแผนเวชภัณฑ์มิใช่ยากลุ่มการ(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
สิทธิพงษ์
17877
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
19062
ชี้แจงการส่งข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประ(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12880
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
18276
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและ(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12634
ขอเชิญเจ้าหน้าท่เข้าร่วมกิจกรรม(ธรรมะอินเทรด์)(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
15451
แจ้งจัดสรรเงินเพื่อเลื่อนข้าราชการ ณ๑ต.ค.เพิ่มเติม(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
18863
การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวั(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16570
การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดนค(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
14383
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12943
การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดนค(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
20363
ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเป็นผู้บริหารการพย(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16574
แจ้งผลการตรวจหน่วยไตเทียม(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13287
ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16507
การคัดเลือกข้าราชการผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
12941
โครงการศึกษาดูงานและถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้งา(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
20477
การประเมินสมรรถนะ(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
ทิพย์ตะวัน
18242
ขอเชิญประชุม(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
13212
คำสั่งคณะกรรมการบริหารค่าตอบแทน P4P(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
วิรัช
17806
ขอเชิญประชุมวิชาการ "ไร้รอยต่อพัฒนาระบบส่งต่อและ(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16749
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
15634
ขอส่งแผนการดำเนินงาน ด้านวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปี(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
16839
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11199
ส่งตัวชี้วัดของงานผู้ป่วยนอก(มีไฟล์แนบ)
1/-0/2558
นวพร
17194
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำมาตรฐาน HA สู่การ(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11539
ไตเทียมส่งสรุปความเสี่ยง E-I 2555(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2557
มาลินี ชอบจิตร
13759
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2557
เพ็ญประภา ฉายวงค์
8486
ขอให้ส่งรายงานการดำเนินการตามมาตรการในการดำเนินการ(มีไฟล์แนบ)
0/-1/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10751
ประกาศจากทีมเครื่องมือ(มีไฟล์แนบ)
8/-0/2556
นางกานต์นภัส อินทะโร
9453
คณะสีต่างๆ(มีไฟล์แนบ)
7/-0/2556
สุรสิทธิ์
11686
ขอสำรวจสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวัน(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
11672
เชิญประชุม คปสอ.ครั้งที่3/2556(มีไฟล์แนบ)
6/-0/2556
วิรัช
11349
หนังสือ ตราครุฑ งานห้องคลอด(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์
10811
ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพา(มีไฟล์แนบ)
5/-0/2556
เพ็ญประภา ฉายวงค์

โรงพยาบาลเรณูนคร 91 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โทร 042-579235 แฟกส์ 042-579971

E-mail ผู้ดูแลระบบ jakkaphol.man@gmail.com


UP